U bevindt zich hier:

Epidemioloog voor ABR Zorgnetwerken in Noord-Holland en Flevoland

Periode 
mei 2017 - mei 2019
 
Opdrachtgever
Minister van Volksgezondheid 
 
Beschrijving
De Minister van Volksgezondheid heeft het initiatief genomen tot een landelijk actieplan antibiotica-resistentie. Voor de uitvoering ervan heeft ze de opdracht gegeven om landelijk 10 regionale zorgnetwerken te ontwikkelen. In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn twee zorgnetwerken voorzien. In het zorgnetwerk Noord-Holland West is een van onze onderzoekers als epidemioloog betrokken. Haar taken zijn onder andere: 
 • Zorg dragen voor ontwikkelen en beheer van alle databestanden die worden gevormd in het kader van de twee Regionale Zorgnetwerken Noord-Holland en Flevoland in lijn met de opdracht van VWS en het regionale ontwikkelplan. Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan (niet uitputtend):
  • beheer en vullen actueel bestand van zorginstellingen in de regio en van zogenaamd regionaal risicoprofiel ABR (demografie, zorglandschap, situatie tav uitvoering audits infectiepreventie etc) grotendeels o.b.v. landelijk format en i.s.m. mogelijke landelijke dataleveranciers.
  • Analyseren van patientstromen, met name tussen instellingen voor langdurige zorg en ziekenhuizen
  • Opzet en beheer database van signalen behandeld in op te zetten regionaal signaleringsoverleg
  • Opzet en beheer database voor (geanonimiseerde) clusters van bijzonder resistente microorganismen (BRMO)
  • Ondersteunen databeheer en – analyse van punt prevalentie onderzoek van BRMO in verpleeghuizen
  • Analyseren relevante bestaande databases (bv tav laboratoriumdiagnostiek).
 • Inventariseert bestaande databronnen en uitgevoerd onderzoek naar ABR en antibioticagebruik in de regio
 • Verzorgt periodieke rapportages over de verzamelde data en levert op verzoek op-maat informatie aan partners in het Zorgnetwerk.
 • verbindt op geleide van de Stuurgroep en/of  de RCT’s de database / analyse activiteiten van RZN- NH/FL Oost en West met die in de andere regio’s t.b.v. vergelijkbaarheid.
 • draagt bij aan afstemming van de regionale data-activiteiten op landelijke ontwikkelingen en activiteiten en vice versa, o.a. via landelijk overleg van alle regionale epidemiologen ABR.