Evaluatie Model Handelingsprotocol Veilig Thuis Nederland

Periode 
December 2017 - februari 2018
 
Opdrachtgever
Veilig Thuis Nederland
 
Onderzoeksmethoden
Vragenlijst
 
Beschrijving
In november 2014 is het VNG-model Handelingsprotocol verschenen als product van het VNG-ondersteuningsprogramma Veilig Thuis/AMHK. Dit model Handelingsprotocol is een advies aan gemeenten over de richtlijnen die zij met betrekking tot de uitvoering van de taken kunnen meegeven aan het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) in hun regio. Dit model geeft kaders mee aan professionals van het AMHK en daarbuiten zoals aan de gezinnen en huishoudens die te maken krijgen met het AMHK.
De doelstelling van dit evaluatie onderzoek is, op basis van ervaringen van professionals AMHK,
inzicht krijgen in de mate waarin het huidige Handelingsprotocol toepasbaar is in het werkproces van de medewerkers, welke knelpunten er zijn en wat mogelijke verbeterpunten zijn voor een
herziene versie van het Handelingsprotocol.